Forside      Event      Betal Kontingent      Betal Våbenleje      Shop      Bestyrelsen      Instruktører      Kalender      Lukkedage      Markedsplads
 
Klik her for at oprette en profil

  Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?  

Vedtægter

 

1.
 
Foreningens navn er Kalundborg Fægteklub
 
Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.
 

2.

Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen, og i øvrigt så vidt muligt give enhver lejlighed til at dyrke fægtesporten.


3.

Foreningen er medlem af Dansk Fægte-Forbund og underkastet dennes vedtægter og bestemmelser


4.
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Valgbarhed til kassererposten opnås ved myndighedsalderen.

Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:

            1. Valg af dirigent
            2. Bestyrelsens beretning v/formanden
            3. Det reviderede regnskab v/kassereren
            4. Behandling af indkomne forslag
            5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
            6. Valg af medlemmer til  bestyrelsen
a)       formand - alle ulige år
b)       næstformand –alle lige
c)        kasserer - alle lige år
d)       bestyrelsesmedlem alle ulige år
e)        2 suppleanter. Begge suppleanter er på valg hvert år
f)        2 revisorer. Begge revisorer er på valg hvert år
g)        1 revisorsuppleant. Vælges for et år ad gangen.
            7. Eventuelt


5.

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 21 dages varsel med brev til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i dagspressen.
Beslutningen på en generalforsamling tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen
stemmer for.

Alle medlemmer har stemmeret.

Personvalg sker ved hemmelig skriftlig afstemning ved forlangen.


6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det eller hvis ønske herom, fremsættes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.


7.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.


8.

Forslag, som ønskes behandlet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 7 dage før

tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.


9.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår på alle ulige år og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på alle lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest 14 dage efter generalforsamling ved valg af næstformand og sekretær.

Alle der tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem.

Foreningen bygger på aktivt medlemskab og skal have mindst 5 betalende medlemmer.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser efter simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.

Bestyrelsen i fællesskab virker som idrætsudvalg, som i samråd med træner udtager de fægtere der skal repræsentere klubben i konkurrencer.


10.

I formelle sammenhænge tegnes foreningen af enten formanden eller kassereren.

11.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formandenefter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde.

Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.


12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


13.

Foreningens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab.

Klubbens revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og kassebeholdnin­gen forevist.


14.

Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingent er betalt.

Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab.


15.

Bestyrelsen skal aktivt bekæmpe brug af doping blandt medlemmerne. Brug af doping vil uden varsel medføre eksklusion fra foreningen.

Ved evt. dopingkontrol kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste. Bestyrelsen kan foranledige dopingtest på enhver af foreningens medlemmer.
Enhver som beskæftige sig direkte med træning af medlemmer under 15 år skal aflevere oplysninger til brug ved indhentning af børneattest hos Rigspolitichefens afd. d.


16.

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses foreningen tilfalder dens midler og udstyr
Dansk Fægte-Forbund.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14.10.2005


 

 

 

 

 

Denne side er drevet af Klubmodul.dk